• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 2290
  • Dodano: 2022-03-13 / 12:26
  • Komentarzy: 17

  Co otrzymują uchodźcy z Ukrainy w Polsce?

  9 marca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę "o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa". Ustawa reguluje szereg kluczowych kwestii związanych z pobytem Ukraińców uciekających przed wojną, instrumentami pomocowymi oraz przewiduje ułatwienia w podejmowaniu pracy i legalizacji pobytu.


  1. Legalizacja pobytu

  Zgodnie z ustawą obywatele Ukrainy i ich małżonkowie (niezależnie od narodowości), którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, mogą zalegalizować swój pobyt, jeżeli zadeklarują zamiar pozostania na terytorium RP.

  W takim wypadku ich pobyt będzie legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r., czyli do 24 sierpnia 2023 r. W tym okresie za legalny będzie uznany także pobyt dziecka urodzonego na terytorium RP przez matkę przebywającą legalnie w Polsce.

  Podobne zasady będą dotyczyły obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka i ich najbliższe rodziny, jeżeli opuścili oni Ukrainę od 24 lutego 2022 r. i następnie przybyli do Polski. Wszystkie wskazane grupy osób będą traktowane jako korzystające z ochrony czasowej w rozumieniu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogli korzystać ze związanymi z tym uprawnieniami.

  Powyższe zasady nie będą natomiast miały zastosowania do Ukraińców z pobytem zalegalizowanym na innej podstawie, w tym posiadającym zezwolenie na pobyt, status uchodźcy czy zgodę na pobyt tolerowany.

  Obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski w związku z działaniami wojennymi będą mogli uzyskać szereg innych uprawnień, ale konieczne będzie do tego złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL (jedenastocyfrowy numer ewidencyjny osób fizycznych). W imieniu dzieci wniosek składać będzie ich rodzic, opiekun lub osoba faktycznie sprawującą pieczę na dzieckiem.

  Wniosek będzie składany na papierze, osobiście, w urzędzie gminy. Urzędnicy pomogą go wypełnić na podstawie otrzymanych danych. Ponadto wnioskujący będzie mógł uzyskać profil zaufany (tj. identyfikację elektroniczną, pozwalającą na potwierdzanie tożsamości w systemach publicznych), co umożliwiać będzie elektroniczny kontakt z urzędami.

  2. Uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny

  Ustawa przewiduje szereg uprawnień na rzecz obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski. Najważniejsze z nich to:

  Prawo do wykonywania pracy w Polsce - konieczne będzie jedynie powiadomienie powiatowego urzędu pracy przez pracodawcę o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy. Będzie można to zrobić elektronicznie (przez portal www.praca.gov.pl ).

  Prawo do zarejestrowania się w powiatowych urzędach pracy i uznania za osobę bezrobotną albo poszukującą pracy. Dzięki temu rozwiązaniu obywatele Ukrainy będą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń (ale bez zasiłku dla bezrobotnych). Powyższa pomoc będzie przysługiwała również osobom, które ukończyły 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn).

  Prawo do podjęcia działalności gospodarczej na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Warunkiem podjęcia działalności ma być uprzednie uzyskanie numeru PESEL. W momencie, gdy pobyt obywatela Ukrainy przestanie być legalny, zostanie on wykreślony z CEIDG (rejestr osób fizycznych, wykonujących działalność gospodarczą w Polsce).

  prawo do świadczeń socjalnych wypłacanych w Polsce tj.:

  - świadczeń rodzinnych (m.in. zasiłku rodzinnego czy jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka),

  - świadczeń wychowawczych (500 zł miesięcznie na dziecko),

  - rodzinnego kapitału opiekuńczego (500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia),

  - świadczenia dobry start (tj. 300 zł na dziecko),

  - dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

  Świadczenia będą przysługiwały po spełnieniu warunków i kryteriów określonych w ustawach je regulujących, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ich przyznanie (ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy przekroczył granicę i został wpisany do rejestru prowadzonego przez Straż Graniczną).

  Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Aby otrzymać takie świadczenie obywatel Ukrainy musi zostać wpisany do rejestru PESEL i następnie skierować wniosek do (właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu) wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
  świadczenia pieniężne i niepieniężne z systemu pomocy społecznej (na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej), czyli m.in. zasiłki, posiłki, niezbędne ubranie, pomoc rzeczowa.

  Świadczenia będą przyznawane po złożeniu oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Co do zasady świadczenia będą przyznawane bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia. Świadczenia będą mogły być przyznane tylko obywatelom Ukrainy wpisanym do rejestru PESEL.

  Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków, która jest organizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl),

  Bezpłatna pomoc psychologiczna zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy, możliwość przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Solidarnościowego na działania kierowane do niepełnosprawnych obywateli Ukrainy.

  Opieka medyczna na terytorium Polski. Wszyscy obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będą mieli dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej tak, jak osoby objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, czyli m.in. bezpłatny dostęp do lekarzy i refundację leków na receptę. Ze świadczeń zostanie wyłączone jedynie leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja uzdrowiskowa.

  Ponadto złagodzeniu ulegną warunki dotyczące tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

  Ma to na celu zapewnienie opieki nad większą liczbą dzieci niż ta, która wynika z obecnych przepisów.


  reklama

  Wydarzenia pod patronatem portalu

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

  2022-03-13 22:21:04 [178.37.214.*] id:1634855  
  an1a: Napisała postów [519], status [starszy pismak] Reputacja
  Aha czyli płacę składki latami i czekam na operacje od dwóch lat która jest non stop przekładana a niepłacący składek ukraińscy będą mieli opiekę medyczna za darmo? jak rozumiem konowały już się nie boją niezaszczepionych ukrów tak jak się straaszne bali Polaków? Najlepszy jest przepis o emeryturach dal ukrińców, to nmnie strasza glodową emerturą od lat a tu pyk i

  Nick:
  Treść:
  Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]
  2022-03-14 08:53:09 [31.0.37.*] id:1634875  
  wojtasoks: Napisał postów [10984], status [VIP] Reputacja
  Podstawowa opieka zdrowotna. No chyba że mają umierać na ulicach. Albo roznosić choroby. No ewentualnie można ich jeszcze zamknąć w obozach.
  2022-03-13 12:45:35 [185.127.20.*] id:1634818  
  Jerry: Napisał postów [4615], status [VIP] Reputacja
  Dożywotnie renty im dać! Znalazła się Matka Polka za pisu!

  Nick:
  Treść:
  Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [9]
  2022-03-13 12:48:49 [89.67.142.*] id:1634819  
  wojtasoks: Napisał postów [10984], status [VIP] Reputacja
  Postawić mur na granicy? Zamknąć w obozach? Jaką masz alternatywę?
  2022-03-13 12:52:34 [185.127.20.*] id:1634822  
  Jerry: Napisał postów [4615], status [VIP] Reputacja
  Przestań zadawać tak durne pytania! Jak jesteś taki za nimi to przyjmij ich do siebie! Co mnie ich wojna interesuje! Nam nikt nie pomógł!
  2022-03-13 12:53:47 [46.134.105.*] id:1634824  
  [moderacja]: Napisał postów [5189], status [Szycha] Reputacja
  [moderacja]
  [-5]
  2022-03-13 13:03:31 [185.127.20.*] id:1634826  
  Jerry: Napisał postów [4615], status [VIP] Reputacja
  liberty, niektórzy tego nie zrozumieją.
  2022-03-13 13:05:26 [89.67.142.*] id:1634827  
  wojtasoks: Napisał postów [10984], status [VIP] Reputacja
  Durne to są Twoje odpowiedzi. Widzisz koniec swojego nosa. Nie widzisz długofalowych konsekwencji które mogą nas dotknąć. A później też będziesz jęczał że nikt nie chce nam pomóc. Pierdzeniem że coś jest robione źle to każdy potrafi. Stąd moje pytania co robić inaczej. Bo każdy czyn niesie ze sobą jakieś konsekwencje.
  2022-03-13 14:08:17 [185.127.20.*] id:1634831  
  Jerry: Napisał postów [4615], status [VIP] Reputacja
  Już nas dotknęły! Widać po inflacji i cenach wszystkiego a durny PiS szasta naszymi pieniędzmi na prawo i lewo a dziura budżetowa rośnie.
  2022-03-13 17:41:39 [89.67.142.*] id:1634842  
  wojtasoks: Napisał postów [10984], status [VIP] Reputacja
  PiS robił to na długo przed wojną. Niestety wojna a wcześniej Covid są dla nich zbawieniem. Odwraca uwagę od ich braku umiejętności zarządzania czymkolwiek. I w chaosie łatwiej robić wałki.
  2022-03-13 18:27:15 [46.134.105.*] id:1634847  
  liberty: Napisał postów [5189], status [Szycha] Reputacja
  Co za tępe ulomy minusuja komentarz o tym ze przyjedzie stary Upainiec do Polski dzień przerobi i ma emeryturę na nasz koszt?! Podoba wam się sponsorowanie obcych z podatków biednych Polaków?!
  2022-03-14 08:15:13 [31.0.37.*] id:1634869  
  wojtasoks: Napisał postów [10984], status [VIP] Reputacja
  Tak dogłębnie przeanalizowałeś ustawę że wychwyciłeś zapisy dotyczące emerytur?
  2022-03-13 17:10:47 [80.49.168.*] id:1634838  
  bartez2: Napisał postów [316], status [maniak] Reputacja
  To jest jedno wielkie sk... syństwo. Jakim prawem 500+ itp zasiłki ? Do roboty , nie to wyp.,.

  Nick:
  Treść:
  Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]
  2022-03-13 17:51:30 [89.67.142.*] id:1634844  
  wojtasoks: Napisał postów [10984], status [VIP] Reputacja
  A gdzie byś ich wyp....?
  2022-03-13 16:28:49 [83.10.128.*] id:1634836  
  ms40: Napisał postów [1449], status [zrobił/a karierę] Reputacja
  Miesiąc i do roboty albo nazad na Ukrainę

  Nick:
  Treść:
  Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]
  2022-03-13 17:50:45 [89.67.142.*] id:1634843  
  wojtasoks: Napisał postów [10984], status [VIP] Reputacja
  Większość chciałaby wrócić. Ale ruscy najpierw muszą przestać bombardować.
  2022-03-13 12:51:04 [46.134.105.*] id:1634820  
  liberty: Napisał postów [5189], status [Szycha] Reputacja
  Kolejne obciążenie dla Polaków harujących za miskę ryżu i okradanych przez Nowy Wał w ramach Złej Zmiany...

  Nick:
  Treść: