• 0
0
  • Wyświetleń: 14426
  • Dodano: 2019-05-27 / 15:15
  • Komentarzy: 1
  • Artykuł sponsorowany

Czym jest perhydrol i do czego służy?

 
 
Czym jest perhydrol i do czego służy?
We wszystkich gałęziach przemysłu wykorzystuje się różnego rodzaju substancje chemiczne, które umożliwają przeprowadzenie procesów technologicznych. Perhydrol jest niezastąpionym pomocnikiem m.in. w przemyśle włokienniczym czy celulozowo-papierniczym. Czym jest perhydrol i dlaczego jest tak szeroko stosowany.


Per­hy­drol - co to za sub­stan­cja?

Per­hy­rol to nad­tle­nek wodoru (H2O2), który został roz­cień­czony wodą do stę­że­nia około 30%. Nadtlenek wodoru można też dostać w innych stężeniach - na przykład 50%. Nau­kow­cem, który odkrył ten zwią­zek che­miczny, był Fran­cuz Louis Jacqes The­narda. W 1818 r. po zmie­sza­niu kwasu azo­to­wego z nad­tlen­kiem baru, otrzy­mał coś, co nazwał "kwa­sem nad­tle­no­wym".

Nad­tle­nek wodoru jest sil­nie reak­tywną cie­czą, która jest prze­zro­czy­sta i bez­barwna. Należy do grupy utle­nia­czy. W mniej­szych stę­że­niach (ok. 3%) możemy go kupić w apte­kach jako popu­larny śro­dek odka­ża­jący (woda utle­niona). Pod­czas roz­kładu H2O2 uwal­niane jest cie­pło, dla­tego per­hy­drol to śro­dek, któ­rego uży­wa­nie wymaga szcze­gól­nej ostroż­no­ści. Łatwo reaguje też na warunki, w któ­rych jest prze­cho­wy­wany. Jest wraż­liwy na promienie świetlne, kurz, wysoką temperaturę czy jony metali. Po kon­tak­cie z tego typu czyn­ni­kami, może ulec roz­kła­dowi, dla­tego należy pamię­tać o odpo­wied­nim zabez­pie­cze­niu miej­sca jego skła­do­wa­nia.

Nad­tle­nek wodoru uzy­skuje się poprzez reak­cję utle­nia­nia izo­pro­pra­nolu i alki­lo­an­tra­chi­nonu. W prze­szło­ści otrzy­my­wano go też poprzez metody elek­tro­li­tyczne, jed­nak ze względu na koszty, pra­wie zanie­chano pro­duk­cji z wyko­rzy­sta­niem tej metody.

Zasto­so­wa­nie per­hy­drolu

Per­hy­drol jest jedną z waż­niej­szych sub­stan­cji wyko­rzy­sty­wa­nych w prze­my­śle. Znaj­duje zasto­so­wa­nie w wielu bran­żach, choć naj­więk­sze zna­lazł w prze­my­śle celu­lo­zo­wym i prze­my­śle che­micznym. Dzięki swym sil­nym wła­ści­wo­ściom utle­nia­ją­cym, jest wyko­rzy­sty­wany do bie­le­nia celu­lozy oraz papieru. Do tego samego celu używa się też związ­ków chloru, które podob­nie jak H2O2 wyka­zują wła­ści­wo­ści wybie­la­jące. Jed­nak sto­so­wa­nie nad­tlenku wodoru jest przy­ja­zne śro­do­wi­sku, ponie­waż ogra­ni­czamy w ten spo­sób ilość chloru, jaka wpro­wa­dzana jest do środowiska naturalnego. Innymi zale­tami zasto­so­wa­nia H2O2 w prze­my­śle celu­lo­zowo-papier­ni­czym, a także włó­kien­ni­czym, jest uzy­ski­wa­nie dużej sku­tecz­no­ści i trwa­łości bie­le­nia.

Nad­tle­nek wodoru jest też wyko­rzy­sty­wany do uzdat­nia­nia wody pit­nej i prze­my­sło­wej. Sku­tecz­nie usuwa nie­po­żą­dane mikro­or­ga­ni­zmy znaj­du­jące się w cie­czach i gazach. Ta wła­ści­wość zna­lazła też swoje zasto­so­wa­nie w prze­my­śle spo­żyw­czym. Nad­tle­nek wodoru w więk­szych stę­że­niach jest bowiem wyko­rzy­sty­wany jako sub­stan­cja odka­ża­jąca. W prze­my­śle che­micznym jest pre­kur­so­rem związ­ków wybie­la­ją­cych takich jak np. nadwę­glan sodu czy kwas nadoc­towy. Ponadto bie­rze udział w innych reak­cjach che­micznych (szcze­gól­nie w reak­cjach syn­tezy orga­nicz­nej), umoż­li­wiając otrzy­my­wa­nie wielu związ­ków che­micznych, mają­cych duże zna­cze­nie w róż­no­rod­nych pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych.

Nad­tle­nek wodoru znaj­duje także zasto­so­wa­nie:

w oczysz­cza­niu ście­ków prze­my­sło­wych i komu­nal­nych
przy pro­duk­cji sprzętu elek­tro­nicz­nego
jako śro­dek zabez­pie­cza­jący ele­menty podatne na koro­zję
w pie­kar­stwie i bro­war­nic­twie
w pro­duk­cji róż­nego rodzaju środ­ków czy­sto­ści
w pro­duk­cji kosme­ty­ków

Czy per­hy­drol jest sub­stan­cją nie­bez­pieczną?

Nadtlenek wodoru ze względu na swoją wysoką reaktywność chemiczną, jest prekursorem wielu substancji chemicznych. Jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna i jej składowanie oraz transport muszą być przeprowadzane w ściśle określonych warunkach.

Nadtlenek wodoru jest niebezpieczny dla człowieka i środowiska. Jest szkodliwy dla naszego układu oddechowego, a w przypadku kontaktu ze skórą może powodować oparzenia. Jest też niebezpieczny dla naszych oczu. Te wszystkie czynniki sprawiają, że podczas pracy z perhydrolem należy używać odzieży ochronnej. Należy też chronić nasze oczy, twarz i drogi oddechowe przed szkodliwym działaniem tej substancji.
Gdzie kupić per­hy­drol?

Jak już wcześniej wspomniano, perhydrol jest substancją chemiczną oznaczoną jako niebezpieczna. Z tego względu nabyć go mogą wyłącznie przedsiębiorcy, mający uzasadnioną potrzebę jego użytkowania. Można go jednak kupić wygodnie przez internet. Jeśli myślimy o takim sposobie nabycia perhydrolu, warto dokonać zakupu u zaufanego dostawcy, który zapewni nam wysoką jakość sprzedawanego towaru.

Sprawdź ofertę perhydrolu na platformie distripark:https://distripark.com/nadtlenek-wodoru-roztwor-wodny-35-perhydrol

Jest to tym bardziej istotne, gdyż nadtlenek wodoru wykazuje dużą wrażliwość na warunki w jakich jest przechowywany. Przykładem sprawdzonego sklepu, w którym możecie nabyć ten środek chemiczny jest distripark.com. W tym sklepie internetowym możecie liczyć nie tylko na atrakcyjne ceny, ale również na fachowe doradztwo i bezproblemowy kontakt ze sprzedawcą.


Artykuł sponsorowany

reklama

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

2019-05-28 17:04:45 [176.111.139.*] id:1576255  
Tantal: Napisał postów [121], status [wyjadacz] Reputacja
Przy pomocy perhydrolu i elektrolizy trawiłem laminat miedziowy ze 40 lat temu 😉
[1]

Nick:
Treść: