• Autor: Aga_Ko
  • Wyświetleń: 959
  • Dodano: 2021-10-05 / 06:35
  • Komentarzy: 0

  To realizacja marzeń o przyszłości regionu. Strategia rozwoju województwa uchwalona

  (Fot. UMWO)

  Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego radni jednogłośnie przyjęli strategię rozwoju regionu do 2030 roku. Było to zwieńczenie niemal dwuletniego okresu prac nad dokumentem.


  Wizja rozwoju, zawarta w strategii, określa Opolskie w 2030 roku jako region cenionej jakości życia, wynikającej z unikalnego i uniwersalnego łączenia różnorodności dynamiki i równowagi, nowoczesności i tradycji, otwartości i integracji.

  W listopadzie 2019 roku uroczystą konferencją oficjalnie rozpoczęły się prace nad strategią. Podczas dzisiejszej uroczystej sesji opowiedział o nich profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Wojciech Dziemianowicz, ekspert, pod którego naukowym okiem powstawał dokument. - To był proces otwarty i uspołeczniony. Działały grupy doradcze i zespoły zadaniowe, uczestniczyliśmy w warsztatach, debatach i konferencjach, prowadziliśmy konsultacje branżowe i środowiskowe, ale także w subregionach oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami - informował profesor.

  - W dokumencie widnieje 275 nazwisk współtwórców strategii - dodawał. Efektem ich pracy jest dokument, łączący wymiary społeczno-gospodarczy z przestrzennym, odnoszący się do inteligentnych specjalizacji regionalnych, spełniający wymogi ustawowe. - To solidna podstawa do wydatkowania środków na rozwój, spójna z dokumentami unijnymi i krajowymi strategiami rozwoju - podkreślał Wojciech Dziemianowicz.

  - Strategia nie tylko sprzyja wysokiej pozycji województwa za względu na jakość rządzenia, wynikającej z prowadzonych rankingów, ale także umożliwia utrzymanie przez region pozycji lidera w zakresie absorpcji funduszy europejskich - dodawał prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prof. dr hab. Krystian Heffner podkreślał natomiast, że nowa formuła, w jakiej została opracowana strategia, pozwala na przełożenie jej zarówno na polityki rozwoju, jak i na praktyczne działania.

  - Strategia Opolskie 2030 to połączenie marzeń o naszej małej ojczyźnie, wyobrażeń o jej przyszłości z wiedzą i doświadczeniem wielu wspaniałych osób, które pracowały nad tym, by opracować taką strategię, która pomoże te marzenia zrealizować - mówił marszałek Andrzej Buła. - To najważniejszy regionalny dokument strategiczny, który wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach. Ujęliśmy w nim cele i kierunki działania, służące temu, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju - mówił marszałek.

  Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć. Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań. Trzy cele strategiczne, czyli: człowiek i relacje; środowisko i rozwój oraz silna gospodarka zawierają tzw. opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych oraz odpowiednie do ich osiągniecia kierunki działań. Co ważne - nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w ramach realizacji strategii.

  Marszałek Andrzej Buła podkreślał także terytorialne podejście do tego dokumentu, czyli podział regionu na pięć subregionów. - Myśląc o dalszym rozwoju regionu zwracamy uwagę na szeroko pojmowane bezpieczeństwo - od poczucia stabilizacji w życiu zawodowym, przez łatwy i szybki dostęp do usług zdrowotnych, po prawo do oddychania czystym powietrzem Stawiamy na dalszą poprawę edukacji, coraz większą konkurencyjność przedsiębiorstw zapewniających dobre warunki pracy oraz nowoczesne usługi. Koncentrujemy się na tym, co wspólnie uznaliśmy za najistotniejsze dla zapewnienia dobrej jakości życia w regionie. W realizacji tych zamierzeń nadal będziemy korzystać z funduszy unijnych. Jednak wobec zmieniającej się sytuacji i warunków ekonomicznych, musimy w większym stopniu niż do tej pory liczyć na siebie i mobilizować wewnętrzne zasoby: krajowe, regionalne, lokalne, a także prywatne - mówił marszałek. Szczegółowe zapisy strategii prezentowali podczas sesji członkowie zarządu województwa - Zuzanna Donath-Kasiura, Szymon Ogłaza i Antoni Konopka.

  Podczas dyskusji przewodniczący wszystkich komisji sejmikowych poinformowali, że podczas swoich wrześniowych posiedzeń wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przygotowany dokument. W głosowaniu wszyscy obecni radni - 25 osób - opowiedzieli się za przyjęciem strategii rozwoju regionu do 2030 roku.

  Takiego wyniku głosowania gratulowali zarządowi m.in. profesorowie - eksperci współpracujący nad przygotowaniem dokumentu. Wojciech Dziemianowicz mówił, że w jego doświadczeniach ze współpracy z wieloma regionami to dopiero drugie województwo, które może się pochwalić takim wynikiem głosowania. - Wyrażamy wielkie uznanie za przyjęte przez zarząd podejście do pracy nad strategią, które zakończył się takim sukcesem - mówili.

  - Cieszę się, że nad opracowaniem strategii pracowaliśmy razem i możemy dziś mówić, że to nasza wspólna strategia, bo przecież samorząd to wspólnota mieszkańców województwa. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w jej przygotowanie, a radnym za przyjęcie tego dokumentu - mówił marszałek Andrzej Buła. Marszałek apelował też do obecnych na sesji przedstawicieli wielu środowisk z regionu, aby stali się aktywnymi podmiotami szczegółowych polityk rozwoju w województwie. - Dzięki temu każdy z was może mieć wpływ na to, jak w ważnych dla was obszarach będzie prowadzona polityka rozwoju - podkreślał marszałek.

  Wszystkie informacje nt. prac nad strategią rozwoju Opolskie 2030 można znaleźć pod adresem: https://bip.opolskie.pl/2020/11/strategia-rozwoju-wojewodztwa-opolskiego-opolskie-2030/


  reklama

  Więcej zdjęć

  Napisz co o tym myślisz!

  Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

  Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".