• 0
  • Wyświetleń: 3356
  • Dodano: 2018-07-09 / 14:40
  • Komentarzy: 0
  • Artykuł sponsorowany

Jak uwolnić się od długów? Upadłość konsumencka jako rozwiązanie.

 
 
Jak uwolnić się od długów? Upadłość konsumencka jako rozwiązanie.

źródło: upadlosc-kancelaria.pl

Upadłość konsumencka staje się coraz powszechniejszą metodą wychodzenia z długów przez osoby nieradzące sobie z ich spłatą.

Obecnie obowiązujące regulacje umożliwiają wyjście na finansową prostą m.in.: tym, którzy nie mają żadnego majątku, są bez stałego źródła dochodu lub nawet otrzymują wynagrodzenie, czy cierpią na poważne problemy zdrowotne. Kluczowym czynnikiem wpływającym na uzyskanie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości jest istnienie stanu niewypłacalności, który nie powstał na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Co więcej, w ten sam sposób nie był pogłębiany.

Czym jest upadłość konsumencka?
Jest to postępowanie sądowe, które docelowo zmierza do oddłużenia, a jeśli pozwala na to sytuacja majątkowa upadłego - również do spłaty (nawet częściowej) wierzycieli. Procedura składa się z dwóch etapów. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką do sądu powoduje wszczęcie tzw. postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Sąd weryfikuje wniosek pod kątem określonych warunków i jeśli dłużnik je spełnia, to sąd wydaje postanowienie o upadłości rozpoczynając drugi etap. W tym momencie dochodzi do ingerencji syndyka w sytuację majątkową upadłego na skutek spieniężenia jego majątku, o ile ten takowy posiada. Jeśli upadły nie ma żadnych nieruchomości lub ruchomości, to część postępowania polegająca na likwidacji majątku może zostać pominięta. Ostatecznie, gdy syndyk nie spłacił wierzycieli lub nie zrobił tego w całości, to sąd może postanowić o tzw. planie spłaty wierzycieli. Plan zostaje ustalony na maksymalnie 36 miesięcy, a upadły musi regulować kwotę dopasowaną do jego możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?
O umorzenie długów w ramach upadłości konsumenckiej mogą się ubiegać konsumenci, tzn. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
Z dobrodziejstw tejże procedury mogą też skorzystać byli przedsiębiorcy, jeśli zyskali już status konsumentów, tzn. zostali wyrejestrowani z właściwego rejestru (np. CEIDG). Jednakże, gdy stan niewypłacalności powstał w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, to przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o upadłość na innych zasadach niż przeciętny Kowalski, który nigdy nie prowadził własnej firmy.
Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Aby ogłoszenie upadłości stało się możliwe, to dłużnik musi być:

- niewypłacalny. Oznacza to, że musiał utracić zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych;
- dłużnik nie przyczynił się do powstania stanu niewypłacalności na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa;
- dłużnik nie zwiększał stanu niewypłacalności w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.
Oprócz powyższych przesłanek, sądy weryfikuje też m.in.: terminowy wniosek o upadłość przedsiębiorcy, czy brak skargi pauliańskiej stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.

Więcej na temat warunków upadłości konsumenckiej na www.upadlosc-kancelaria.pl/upadlosc-konsumencka-warunki/

Jakie długi mogą zostać umorzone w upadłości konsumenckiej?
Umorzeniu podlega każde zobowiązanie pieniężne, np.:
kredyt gotówkowy/hipoteczny;
podatki;
składki ZUS;
rachunki za prąd, telewizję i inne.

Ustawa wskazuje też na katalog wierzytelności, które nie zostaną umorzone w ramach procedury oddłużenia. Będą to:
alimenty;
odszkodowanie na osobie;
kara grzywny, bądź inna kara pieniężna zasądzona przez sąd karny;
zobowiązanie, które nie zostanie wskazane we wniosku o upadłość, a wierzyciel nie zdecyduje się na przystąpienie jako uczestnik postępowania upadłościowego.

Jak i gdzie należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
Wniosek o upadłość składa się do właściwego sądu rejonowego w obrębie miejsca zwykłego pobytu dłużnika. Co więcej, w sądzie tym powinien znajdować się wydział gospodarczy ds. upadłościowych.
Wraz ze złożeniem wniosku o upadłość konsumencką dłużnik powinien uregulować opłatę sądową w kwocie 30 zł, a także 17 zł opłaty skarbowej (pod warunkiem, że reprezentuje go profesjonalny pełnomocnik - adwokat, radca prawny, czy doradca restrukturyzacyjny).

Koszty postępowania upadłościowego są pokrywane ze środków skarbu państwa, więc dłużnik nie jest zobowiązany do ponoszenia pozostałych kosztów sądowych. Tym samym, brak majątku po jego stronie nie wpływa w żaden sposób na możliwość ogłoszenia upadłości przez sąd.

Materiał został opracowany w oparciu o bloga na temat upadłości konsumenckiej należącego do kancelarii prawnej KL Law Polska Sp. z o.o., która specjalizuje się w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Kontakt:
biuro@upadlosc-kancelaria.pl lub 58 380 26 56

Artykuł sponsorowany

reklama

Wydarzenia pod patronatem portalu

Napisz co o tym myślisz!

Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą cię inni! Włącz się do dyskusji i wymieniaj poglądy na różne tematy z aktywną społecznością.

Forum pod artykułem jest całkowicie zamknięte.